top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

(versie 10/02/2023)

 

BEDRIJFSINFORMATIE

Mijn naam is Lars Jacobs. Als fotograaf beheer ik een website waarop je mijn werk kan vinden: www.larslion.be Daarnaast vind je mij ook op instagram lars_lion of op youtube Lars Lion.

 

Ik ben zaakvoerder van de vennootschap “Lars Lion”.

Lars Lion is een Comm. V. met BTW BE 0734.716.602 en ondernemingsnummer 0734.716.602

 

Je kan mijn bereiken via mail: info@larslion.be

 

 

1. VOORWAARDEN. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever of klant, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen, en zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wederpartij dient bij een bestelling, een bijbestelling, of een wijziging van zijn bestelling op eigen initiatief kennis te nemen van de voorwaarden die op dat respectievelijk ogenblik geldig zijn. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door de fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing van deze voorwaarden en/of de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd.

2. PRIJZEN. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen en bijbestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd. In geval de grondstoffen voor een product of deelproduct met meer dan 25% gestegen zijn sinds de boeking ervan zal de prijsstijging aan de klant gecommuniceerd worden die op dat ogenblik kan beslissen of hij het product respectievelijk deelproduct aan de nieuwe voorwaarden aanvaardt, of van zijn bestelling wil af zien. Indien de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal de fotograaf dit doorberekenen aan de opdrachtgever. Alle studies, voorontwerpen, ontwerpen, en proeven die niet binnen de voorziene periode door een definitieve bestelling worden gevolgd, worden aan de klant gefactureerd tegen uurtarief van 80 EUR, vermeerderd met de gemaakte kosten. Het ontwerp van grafisch werk (bewerken foto’s, lay-out fotoboek, reportages e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven. Grafisch werk gemaakt door Lars Lion kan enkel via de fotograaf zelf gedrukt worden tenzij anders overeengekomen.

3. GESCHENKBONNEN. Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventueel gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien op de bon geen bedrag, maar een omschrijving van een dienst staat beschreven, zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten. De restwaarde van een geschenkbon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

4. OFFERTE. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na de offertedatum tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan de fotograaf. Elke bestelling of boeking door de klant verbindt de klant. Deze overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

5. BETALINGSTERMIJN. De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE94 3631 0823 0014 na toezending van de factuur en altijd voor levering van de beelden. De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar vijftien dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding. Bij niet of laattijdige betaling houdt de fotograaf zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding. Alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.

6. VOORBEHOUD. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

7. UITSTEL.  De klant kan zijn boeking eenmalig en zonder  betaling van een meerkost uitstellen met maximum 30 dagen met behoud van de oorspronkelijke prijzen en algemene voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke boeking (vanzelfsprekend onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de fotograaf op de latere datum). In geval van uitstel van de boeking met meer dan 30 dagen  kan de klant zich niet langer beroepen op de oorspronkelijke prijzen en voorwaarden. De meest recente prijzen en voorwaarden zullen dan van toepassing zijn.

8. AFHALING. Afhaling van producten/foto’s kan gratis op het adres waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Levering aan huis door de fotograaf of verzending van bestellingen per post of koerier zullen worden aangerekend aan de klant. Bij verzending van bestellingen per post of koerier is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering of eventueel verlies.

9. KLACHTEN. Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen acht dagen na de uitvoering of de factuurdatum.

10. AANSPRAKELIJKHEID. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij vóór, tijdens of ná de fotosessie.

 

Een Opdracht (Foto, Video, Wedding, Commercial,.)  :

1. BOEKING, BETALING, ANNULATIE. De boeking van een  “Opdracht” bij Lars Lion is definitief na het betalen van een voorschot van 25%. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost. Indien een  “Opdracht” geannuleerd wordt, kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van dit voorschot is er geen boeking. Voorafgaand aan de “Opdracht” dient 25% van het afgesproken bedrag te zijn betaald (met een minimum van 250 EUR). Ten laatste in de week na de  “Opdracht” wordt het resterend saldo betaald. Alles dient betaald te zijn voor de ontvangst van het eindproduct.

2. OVERMACHT. Bij afwezigheid door overmacht/ziekte of onverwachte omstandigheden waarbij de  “Opdracht” niet kan doorgaan, wordt er in onderling overleg een nieuwe datum afgesproken. Is dit niet mogelijk, dan zoekt de fotograaf een andere beschikbare fotograaf. Lars Lion fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er geen andere fotograaf wordt gevonden.

3. AANTAL FOTO'S. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de opdrachte en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Er worden nooit RAW-bestanden overgemaakt.

4. BIJBESTELLINGEN. Bijbestellingen (behalve het reportage album) kunnen enkel worden gemaakt via mail of via een schriftelijke bestelbon. Deze mail/bestelbon is bindend. De klant verbindt zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.

5. ALBUMS. Reportage albums worden pas gedrukt na goedkeuring van de opmaak. In de prijs van het reportage album zit steeds deze opmaak met 8 aanpassingen (verdeeld in maximum 2 correctierondes) inbegrepen, als ook de drukwerkbegeleiding en de drukkosten. De opmaak van het reportage album moet steeds betaald worden, ook als het reportage album uiteindelijk niet gedrukt wordt.

FOTOSESSIES

1. BOEKING, ANNULATIE. De boeking van een opdracht bij Lars Lion is definitief na het betalen van een voorschot van 25% van het totaal bedrag of bij betaling van een afgesproken bedrag . Dit voorschot dient tevens als annulatiekost. Indien een opdracht geannuleerd wordt of indien de klant zonder verwittigen afwezig blijft, kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van dit voorschot is er geen boeking.

2. BETALING. De foto's worden pas bewerkt en de online gallerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is.

3. AANTAL FOTO'S. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan verschillen van fotosessie tot fotosessie. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Er worden nooit RAW-bestanden overgemaakt. Zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag.

4. PRIJSINDICATIE. Deze prijsindicatie is niet bindend voor de fotograaf en dient enkel als voorbeeld ter informatie. De prijs hangt immers af van vele variabelen zoals de duur van de sessie, het aantal personen en andere variabelen. Prijzen verschillen van fotosessie tot fotosessie. Een fotosessie van 4 uur kost ongeveer 450 EUR exclusief BTW. Voor verplaatsingskosten rekent de fotograaf 0,45 EUR exclusief BTW per km voor verplaatsingskosten vanaf het adres waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent in Eernegem tot aan de locatie waar de fotosessie plaatsvindt.

ALGEMEEN

1. PUBLICATIE DOOR DE FOTOGRAAF. Beeldmateriaal gemaakt door Lars Lion kan te allen tijde gepubliceerd worden op haar website, blog, instagram en dergelijke meer. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

2. PUBLICATIE DOOR DE KLANT. Beeldmateriaal gemaakt door Lars Lion mag door de klant gedeeld worden op sociale media. De klant zal daarbij steeds de volgende informatie vermelden over de fotograaf, op instagram @Lars_Lion en op andere platformen gewoon Lars Lion of www.larslion.be Foto’s die zijn beschermd met een watermerk mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er nooit worden afgesneden.

3. AUTEURSRECHT. Een reportage of fotosessie van Lars Lion wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf, rekent de fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

4. NABEWERKING. De fotograaf levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast, uitsnede, en andere zaken op eigen initiatief van de fotograaf. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met de fotograaf mogelijk en kan extra kosten met zich meebrengen.

5. ONLINE GALLERY. De online gallerij met watermerk blijft minstens drie maanden gratis beschikbaar. Hierna kan de online gallerij door de fotograaf naar goeddunken verwijderd worden.

6. BEWARING. De foto’s die door de fotograaf gemaakt werden aan de hand van een offerte of TFP en TFCD, worden minimaal gedurende 2 maanden na afloop van de sessie bewaard. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. Bij verlies kan de opdrachtgever de eerder afgeleverde digitale foto’s zonder vergoeding opnieuw opvragen bij de fotograaf binnen de bewaarperiode van 2 maanden. Het is echter aangewezen dat de opdrachtgever ook een back-up maakt van de fotobestanden.

7. KLEUR. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

8. UITVOERING OPDRACHT. De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis. De fotograaf zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. De fotograaf bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt. De fotograaf heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

bottom of page